Akcja ma zapewnić Polakom dostęp do informacji na temat obiektów przystosowanych do świadczenia usług zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Skierowana jest do wszystkich podmiotów świadczących usługi noclegowe na terenie Polski. Zgłoszenie jest bezpłatne i nieobowiązkowe. Znak graficzny może być używany do działań marketingowych do 31 grudnia 2022 roku

  Celem akcji jest:
 1. Propagowanie wiedzy oraz udostępnienie materiałów na temat przygotowania do świadczenia usług w dobie zagrożenia epidemiologicznego.
 2. Budowanie zaufania gości do stanu bezpieczeństwa obiektów przystosowanych do świadczenia usług zgodnie z przepisami i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 3. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników obiektów noclegowych, w tym podczas korzystania z usług gastronomicznych świadczonych w obiektach.
 4. Minimalizowanie ryzyka zakażenia gości oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców.
 5. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Dane adresowe

Gdy brak ulicy, powtórz nazwę miejscowości
Wpisz kod pocztowy w formacie: 00-000

Dane przedsiębiorcy

Gdy brak ulicy, powtórz nazwę miejscowości
Wpisz kod pocztowy w formacie: 00-000

Dane kontaktowe

Wpisz adres internetowy zaczynając od http:// lub https://

Do Programu mogą przystąpić obiekty, w których zostały wdrożone procedury zgodnie z Wytycznymi dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce oraz inne wytyczne dla branż, o ile świadczą one usługi określonego rodzaju (np. gastronomiczne, związane ze zbiorowymi formami kultury i rozrywki, sportem, rozrywką i rekreacją, fryzjerskie i kosmetyczne). W celu łatwiejszego dostosowania obiektu do wytycznych GIS opracowaliśmy wraz z branżą noclegową Kartę dostosowania obiektu, która została zaakceptowana przez GIS. Na podstawie wypełnionego przez Państwa poniższego formularza zaplanowany zostanie przebieg wizyty sprawdzającej w obiekcie.

Karta dostosowania obiektu

do obowiązujących wytycznych dla funkcjonowania obiektów noclegowych oraz prowadzonych przez nie usług gastronomicznych w trakcie epidemii Covid-19 w Polsce.

  Wytyczne zostały podzielone na cztery części:
 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom / obsłudze.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.
 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika / obsługi.
 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u gościa bądź innych osób przebywających na terenie obiektu.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom / obsłudze

Kwestie dotyczące dystansu społecznego nie dotyczą obiektów prowadzonych w ramach jednoosobowej działalności, jak również obiektów, w których liczba pracowników na jednej zmianie roboczej jest mniejsza niż 2.

Zapewnienie odległości min. 1,5 m pomiędzy pracownikami w trakcie wykonywania czynności związanych z pracą chyba, że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności.
Podzielenie zmian pracy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników przebywających w danym momencie na terenie obiektu, stosownie do możliwości.
Zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów w celu zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m.
Wyposażenie obsługi obiektu noclegowego w środki ochrony indywidualnej, używanie ich zgodnie z przepisami, charakterem wykonywanej pracy.
Przygotowanie instrukcji oraz przeprowadzenie skutecznego instruktażu dla pracowników dot. zachowania bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi MRPiT i GIS.
Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych oraz zalecenie wykorzystywania w komunikacji (tam, gdzie to możliwe) telefonów, poczty elektronicznej itp.
Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i poinstruowanie pracowników o sposobie zachowania.
Jeśli to możliwe, ograniczenie angażowania w bezpośredni kontakt z gośćmi pracowników powyżej 60 r.ż. oraz przewlekle chorych.

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

Ustalenie maksymalnego stopnia wykorzystania miejsc noclegowych w hotelach/motelach/pensjonatach na poziomie 50% pokoi znajdujących się w danym obiekcie.
Wprowadzenie bezwzględnego zakazu przebywania w obiekcie osób tam nie zakwaterowanych.
Umieszczenie na terenie obiektu dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, zlokalizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi MRPiT i GIS.
Zapewnienie dostępności maseczek ochronnych dla gości na terenie obiektu (odpłatnie lub nieodpłatnie).
Wprowadzenie obowiązku dezynfekcji rąk przez gości przy wejściu do punktu gastronomicznego.
Wywieszenie w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie prac porządkowych określonych w regulaminie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi MRPiT i GIS.
Zapewnienie w miarę możliwości przestrzegania wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (min. 1,5 m). Z zastrzeżeniem sytuacji niezbędnych do obsługi gościa oraz w przypadku korzystania z ciągów komunikacyjnych.
Wprowadzenie zasad ograniczających do minimum czas przebywania gościa przy recepcji lub/i wejściu oraz wprowadzenie rozwiązań na terenie obiektu ułatwiających utrzymanie 1,5 m odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce.
Ograniczenie rutynowego sprzątania pokoi, które powinno się odbywać jedynie na życzenie klienta.
Sprzątanie i wprowadzenie procedur dezynfekcji zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz zapewnienie personelowi sprzątającemu środków ochrony indywidualnej.
W miarę możliwości systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń obiektu i dekontaminacja powierzchni wspólnych.
Należy używać jednorazowych ręczników papierowych zamiast suszarek nadmuchowych do rąk w łazienkach ogólnodostępnych. Suszarki nadmuchowe oraz suszarki do włosów mogą być używane w łazienkach pokojowych po spełnieniu warunków opisanych w wytycznych MRPiT i GIS.
W obiektach gastronomicznych – zachowanie odległości min. 1,5 m między brzegami blatów stolików, a w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości min. 1 m ponad blat stolika – odległości min. 1 m. Wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między gośćmi (również w ogródkach zewnętrznych).
Opracowanie planu punktu gastronomicznego na czas epidemii uwzględniającego przepisy i wytyczne MR i GIS.
W obiektach gastronomicznych – wprowadzenie zasady, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku, rekomendowana jest redukcja osób przy stole o 20% względem standardowego usadzenia; zalecane jest usadzanie gości po obu stronach stołu tak, aby goście nie siedzieli vis a vis siebie.
Przestrzenie samoobsługowe (bary sałatkowe, stoliki z ciastami, tzw. "wiejskie stoły", dozowniki do samodzielnego nalewania napojów, bufety, bary, bary kawowe, chłodnie z lodami, stoły z tzw. live cooking) możliwe do organizacji pod warunkiem wyznaczenia osoby do obsługi tych miejsc.
W przypadku świadczenia usługi gastronomicznej na miejscu: przynoszenie zamówień na tacach, mycie i dezynfekowanie tac każdorazowo po użyciu.
W przypadku świadczenia usługi gastronomicznej na wynos: wydawanie zamówień na ladzie lub w torbach w sposób bezkontaktowy oraz zapewnienie bezpieczeństwa przy korzystaniu z ekranów do składania zamówień poprzez zachowanie odpowiednich standardów sanitarnych.
Usunięcie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetniki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie ich bezpośrednio do zamówienia przez obsługę.
Dezynfekcja sprzętów udostępnianych gościom (np. rower, kajak itp.) po każdym użyciu.
Przygotowanie miejsca odizolowania do wykorzystania w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi MRPiT i GIS.
Przygotowanie i umieszczenie w miejscu z łatwym dostępem numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.
Wprowadzenie zasad informowania wszystkich gości oraz potencjalnych gości obiektu o procedurach bezpieczeństwa.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika / obsługi

Zapoznanie personelu obiektu odnośnie wprowadzonego protokołu związanego z wirusem COVID 19.
Poinstruowanie pracowników, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
Wprowadzenie procedury odsunięcia od pracy pracownika podejrzanego o zakażenie koronawirusem, obejmującej m.in. niezwłoczne odsunięcie go od pracy i odesłanie transportem indywidualnym do domu, wstrzymanie przyjmowania klientów oraz powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u gościa zakażenia koronawirusem

Wprowadzenie obowiązku i procedury związanej z niewpuszczaniem na teren obiektu osób przejawiających wyraźne oznaki choroby.
Wprowadzenie procedury czasowego odizolowania gościa podejrzanego o zakażenie koronawirusem obejmującej m.in. odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu, wstrzymanie przyjmowania gości, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, a także przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu.
Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał klient i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Zgody

Niniejszym potwierdzam, że obiekt spełnia wszystkie wskazane (zatwierdzone) w formularzu wytyczne. W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną, zobowiązuję się do śledzenia przepisów i wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego i stosowania ich w obiekcie.