Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z rejestracją zgłoszenia.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją programu autocertyfikacji obiektów świadczących usługi hotelarskie „BEZPIECZNY OBIEKT” (zwany dalej „Programem”) jest Polska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, NIP: 525 21 50 196 (dalej: Administrator lub POT).
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez POT można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych:
  • mailowo: dpo@pot.gov.pl lub
  • listownie na adres korespondencyjny administratora: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Chałubińskiego 8, XIX piętro, 00-613 Warszawa.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji zgłoszenia do udziału w Programie na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a) RODO lub w przypadku danych kontaktowych również na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu zgłaszającego.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą Regionalne Organizacje Turystyczne i Lokalne Organizacje Turystyczne, który w imieniu i na rzecz POT będą dokonywały wizyt sprawdzających w zgłoszonych do Programu obiektach w celu potwierdzenia zgodności informacji zawartej w formularzu autocertyfikacji.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez rok od dnia przystąpienia do Programu lub do czasu wycofania zgody na udział w Programie, w zależności od tego, który z tych okresów jest wcześniejszy. Jednocześnie informujemy, że działania przetwarzania podjęte przed cofnięciem zgody pozostają w zgodzie z prawem, w tym w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie i związane z zaprzestaniem stosowania znaku graficznego Programu.
 7. Informujemy również, że podane nam przez Państwa dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
 8. Jako administrator Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.