Akcja ma zapewnić turystom biznesowym, zleceniodawcom spotkań i wydarzeń oraz profesjonalnym organizatorom kongresów (PCO) dostęp do informacji na temat obiektów przystosowanych do świadczenia usług zgodnie z wytycznymi GIS. Skierowana jest do wszystkich podmiotów świadczących na terenie Polski działalność związaną z organizacją tragów, wystaw i kongresów, prowadzących działalność kulturalną i rekreacyjną oraz wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Zgłoszenie jest bezpłatne i nieobowiązkowe. Znak graficzny może być używany do działań marketingowych przez rok od momentu potwierdzenia przestrzegania zasad i wytycznych.

  Celem akcji jest:
 1. Propagowanie wiedzy oraz udostępnienie materiałów na temat przygotowania do świadczenia usług w dobie zagrożenia epidemiologicznego.
 2. Budowanie zaufania gości do stanu bezpieczeństwa obiektów przystosowanych do świadczenia usług zgodnie z przepisami i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i GIS.
 3. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników obiektów, w tym podczas korzystania z usług gastronomicznych świadczonych w obiektach.
 4. Minimalizowanie ryzyka zakażenia gości oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców.
 5. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Dane obiektu

Wpisz co najmniej 4 litery

Nie wybrano miejscowości z listy wyszukiwania

Gdy brak ulicy, powtórz nazwę miejscowości
Wpisz kod pocztowy w formacie: 00-000

Dane przedsiębiorcy / operatora obiektu

Wpisz co najmniej 4 litery

Nie wybrano miejscowości z listy wyszukiwania

Gdy brak ulicy, powtórz nazwę miejscowości
Wpisz kod pocztowy w formacie: 00-000

Dane zgłaszającego

Wpisz adres internetowy zaczynając od http:// lub https://

Do Programu mogą przystąpić obiekty, w których zostały wdrożone procedury zgodnie z Wytycznymi dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii COVID - 19 (opracowane przez Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektorat Sanitarny).

W celu łatwiejszego dostosowania obiektu do wytycznych GIS opracowaliśmy wraz z branżą przemysłu spotkań Kartę dostosowania obiektu, która została zaakceptowana przez GIS. Na podstawie wypełnionego przez Państwa poniższego formularza zaplanowany zostanie przebieg wizyty sprawdzającej w obiekcie.

Karta dostosowania obiektu

do obowiązujących wytycznych dla funkcjonowania obiektów konferencyjno-kongresowych
w trakcie epidemii Covid-19 w Polsce.

  Wytyczne zostały podzielone na cztery części:
 1. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu realizacji wydarzenia/spotkania.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom/pracownikom obsługi/ dostawcom wydarzenia/spotkania.
 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi wydarzenia/ spotkania.
 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/uczestnika wydarzenia/spotkania zakażenia koronawirusem.

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu realizacji wydarzenia/spotkania

Organizacja układu przestrzennego (tzw. set-up) spotkania/wydarzenia:
 1. z zapewnieniem dystansu między uczestnikami spotkania/wydarzenia min. 1,5 metra
 2. uniemożliwiająca samodzielny wybór miejsca przez uczestnika wydarzenia / spotkania (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby).
Umieszczenie na terenie obiektu dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla uczestników wydarzenia / spotkania, w szczególności przy wejściach na teren spotkania, w obszarze recepcji, szatni, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wejściu/wyjściu z toalet.
Systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń obiektu .
Umieszczenie na terenie obiektu instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.
Zabezpieczenie osobnych wejść i wyjść z terenu spotkania/wydarzenia i wyraźne oznakowanie zakazu wychodzenia wejściem.
Wprowadzenie zasad ograniczających do minimum czas przebywania gościa przy recepcji/ wejściu na teren spotkania/wydarzenia np. poprzez wcześniejszą rejestrację online oraz wprowadzenie rozwiązań na terenie obiektu ułatwiających utrzymanie 1,5 m odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce. W ramach możliwości zapewnienie bezdotykowego wejścia na teren wydarzenia / spotkania (np. otwarcie na stałe i zablokowanie drzwi).
Zmniejszenie maksymalnej liczby osób, mogących jednocześnie przebywać́ w windzie (maksymalna dopuszczalna liczba osób podzielona przez 3, z wyłączeniem rodzin).
Zachowanie odstępu 1,5 m pomiędzy uczestnikami oczekującymi na skorzystanie z szatni.
Zwiększenie liczby punktów i pracowników szatni, w celu zapobieżenia gromadzenia się uczestników w tym miejscu lub zapewnienie możliwości samodzielnego wieszania okryć wierzchnich przez uczestników wydarzenia / spotkania.
Wyposażenie obsługi szatni w środki ochrony indywidualnej, w tym maski lub przyłbice.
Umożliwienie wieszania ubrań w sposób, aby były odseparowane od pozostałych okryć wierzchnich.
Serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę (rezygnacja z tzw. bufetów).
Dezynfekcja stolików każdorazowo po zakończeniu konsumpcji przez uczestnika. Oznaczenie zdezynfekowanych stołów napisem „zdezynfekowano”.
Świadczenie usług cateringowych na aktualnie obowiązujących zasadach dotyczących gastronomii.
Zapewnienie w toalecie płynnego mydła i ręczników. Zrezygnowanie z automatycznych suszarek.
Zastosowanie odpowiednich oznaczeń graficznych przypominających o zasadzie zachowania 1,5 m odstępu pomiędzy osobami oczekującymi na skorzystanie z ogólnodostępnych toalet.
Zwiększona częstotliwość sprzątania i dezynfekcji ogólnodostępnych toalet.
Zwiększenie liczby toalet przenośnych w przypadku realizacji wydarzeń/spotkań w przestrzeni otwartej (tzw. plener) oraz zapewnienie w nich płynów do dezynfekcji.
Dezynfekcja elementów sprzętowych udostępnianych uczestnikom wydarzenia/spotkania (np. krzesło, stolik, flipchart itp.) po każdym wydarzeniu / spotkaniu.
Przechowywanie śmieci i odpadów w pojemnikach zamkniętych, regularnie czyszczonych i dezynfekowanych.
Przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku pojawienia się objawów chorobowych.
Umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu potrzebnych numerów telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom/pracownikom obsługi/ dostawcom wydarzenia/spotkania

Wyznaczenie przez organizatora wydarzenia/spotkania osoby ds. przeciwdziałania COVID- 19 (Inspektor ds. Bezpieczeństwa Sanitarnego), której zadaniem jest przygotowanie i wdrożenie wszystkich niezbędnych procedur dot. COVID - 19 na danym wydarzeniu / spotkaniu.
Sporządzenie nowego lub uzupełnienie istniejącego regulaminu danego wydarzenia / spotkania o procedury związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 oraz upewnienie się, że wszyscy zaangażowani w montaż, realizację i demontaż są zaznajomieni z ww. regulaminem obowiązującym w obiekcie i z wynikającymi z niego obowiązkami.
Zapewnienie odległości min. 1,5 m pomiędzy pracownikami w trakcie wykonywania czynności związanych z pracą chyba, że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności.
Podzielenie zmian pracy pracowników obsługi wydarzenia / spotkania (rożne godziny przerw między zmianami, różne godziny przerw na posiłki) oraz zapewnienie czyszczenia i mycia pomieszczeń pomiędzy zmianami roboczymi.
Obowiązkowe stosowanie przez uczestników/pracowników obsługi/dostawców wydarzenia/ spotkania środków ochrony osobistej - maseczek /przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego wydarzenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania tzw. montaż / demontaż).
Obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników / pracowników obsługi / dostawców wydarzenia / spotkania przed wejściem na teren wydarzenia / spotkania.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi wydarzenia/ spotkania

Zapoznanie personelu obiektu odnośnie wprowadzonego regulaminu związanego z wirusem COVID 19.
Poinstruowanie pracowników, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy i telefonicznie skonsultować się z lekarzem w ramach teleporady medycznej. Powinni zastosować się do ogólnie obowiązujących zaleceń. W razie pogorszenia się stanu zdrowia powinni udać się do najbliższego oddziału zakaźnego transportem własnym bądź skontaktować się z pogotowiem ratunkowym informując o możliwości zakażenia koronawirusem.
Wprowadzenie procedury odsunięcia od pracy pracownika podejrzanego o zakażenie koronawirusem, obejmującej m.in. odizolowanie od innych osób, wstrzymanie przyjmowania gości oraz powiadomienie stacji sanitarno-epidemiologicznej, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami.
W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID - 19 , należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób lub w miejscu, gdzie będzie zachowany odstęp od innych osób wynoszący min. 1,5 m. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/uczestnika wydarzenia/spotkania zakażenia koronawirusem

Wprowadzenie obowiązku i procedury związanej z niewpuszczaniem na teren obiektu osób przejawiających wyraźne oznaki choroby.
Wprowadzenie procedury czasowego odizolowania gościa podejrzanego o zakażenie koronawirusem, obejmującej m .in. odizolowanie od innych osób, wstrzymanie przyjmowania gości oraz powiadomienie pogotowia ratunkowego, a także stacji sanitarno-epidemiologicznej, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami.
Zaleca się ustalenie listy osób (wraz z kontaktem), które mogły mieć bliski kontakt z osobą podejrzewaną o zakażenie, co może być przydatne w dochodzeniu epidemiologicznym, a także miejsc i obszarów, w których przebywała, celem przeprowadzenia gruntownego mycia i dezynfekcji.

Zgody

Niniejszym potwierdzam, że obiekt spełnia wszystkie wskazane (zatwierdzone) w formularzu wytyczne. W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną, zobowiązuję się do śledzenia przepisów i wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego i stosowania ich w obiekcie.